Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Veelgestelde vragen over het Financieel Jaaroverzicht

Kies het onderwerp waar u een vraag over heeft

Algemene vragen

Dat ligt eraan. U ziet de Financieel Jaaroverzichten van de rekeningen waarvoor u bevoegd bent.

 • Bent u bevoegd voor rekeningen van anderen (bijvoorbeeld uw partner of uw ouders)? Dan kunt u ook hun Financieel Jaaroverzicht bekijken.
 • Staat uw ABN AMRO Hypotheek op naam van uw partner? Dan staan de hypotheekgegevens niet op uw Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren.
 • U kunt al uw Financieel Jaaroverzichten vanaf het jaar 2010 downloaden.

Het kan zijn dat er meerdere Financieel Jaaroverzichten voor u klaar staan in Internet Bankieren. U kunt bijvoorbeeld een Financieel Jaaroverzicht krijgen voor uw persoonlijke rekeningen én een Jaaroverzicht voor uw gezamenlijke rekeningen.

 • Uw hypotheekgegevens staan, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, op het overzicht van uw persoonlijke of de gezamenlijke rekening.
 • Creditcard gegevens staan altijd op het jaaroverzicht van een persoonlijke rekening.
Het kan zijn dat er meerdere Financieel Jaaroverzichten voor u klaar staan. Op de ‘Overzichten downloaden’ pagina vindt u onder 'Alle accounts voor deze gebruiker' alle rekeningen die bij ons bekend zijn.
 • Download eerst uw Financieel Jaaroverzicht, en sla het op op uw computer. 
 • Open het bestand en druk het af.
 • Krijgt u een afdruk met zwarte vlekken? Open het bestand met het programma ' Adobe Acrobat Reader ' en druk het dan af.
 • Download eerst uw Financieel Jaaroverzicht, en sla het op op uw computer. 
 • Is het probleem niet opgelost? Open het bestand dan met het programma ' Adobe Acrobat Reader '.
 • Zijn er verschillen in de naam of het adres van uw rekeningen? Dan is in onze systemen niet vastgelegd dat deze rekening bij u hoort. Ga langs bij een bankkantoor om uw persoonsgegevens te laten aanpassen.
 • Heeft u in 2022 een rekening opgezegd? Deze wordt alleen nog maar getoond als er in 2022 nog rente op de rekening is geboekt.
Dan heeft u hier in 2022 waarschijnlijk rente op ontvangen of betaald. Dit rentebedrag heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
Via  Internet Bankieren  of de ABN AMRO app kunt u zelf uw rekeningafschriften vanaf 2010 downloaden.
Heeft u geen internetbankieren, of kunt u uw afschrift niet vinden?  Neem dan contact met ons op .
Als u de jaarrekening laat opmaken door uw accountant, dan gebruikt hij of zij hiervoor een standaard bankverklaring. Deze kunt u hier aanvragen.

Vragen over aangifte doen

Om u te helpen hebben we alle informatie, uitleg en veelgestelde vragen over uw belastingaangifte overzichtelijk op een rijtje gezet.

Meer over uw belastingaangifte.

Tussen 1 maart en 1 mei 2023.

 • Vanaf 1 maart 2023 heeft de Belastingdienst het grootste deel van uw digitale aangifte ingevuld. U hoeft de gegevens alleen nog te controleren of aan te passen.
 • Uw belastingaangifte moet vóór 1 mei 2023 binnen zijn bij de Belastingdienst.

Meer over uw belastingaangifte.

Dat kan ABN AMRO helaas niet beoordelen. De Belastingdienst stelt uw belastingaangifte samen en is verantwoordelijk voor het tonen van de juiste gegevens.

Meer over uw belastingaangifte.

Dat staat in de wet. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw kapitaal- of levensverzekeringen
 • Hoeveel er op uw rekeningen stond
 • Hoeveel effecten u had
 • Hoeveel u aan rente en dividend gekregen heeft
 • De inleg op uw ABN AMRO Pensioenaanvulling
 • Hypotheken, overige bankproducten en leningen

Vragen over hypotheken

Ziet u de gegevens van uw hypotheek niet op uw Financieel Jaaroverzicht? Dan staan deze waarschijnlijk op het Financieel Jaaroverzicht dat hoort bij één van uw andere rekeningen of uw gezamenlijke rekening. Volg de volgende stappen om deze te downloaden:

 • Log in in Internet Bankieren
 • Selecteer de rekeninghouder, het rekeningnummer en kies bij type overzicht voor 'Financieel Jaaroverzicht'
 • Selecteer rechts in het scherm het jaaroverzicht dat u wilt downloaden en klik op 'Download'
 • Sla de pdf op, op uw computer en open deze.

Als uw nieuwe hypotheek in december 2022 is ingegaan, betaalt u in januari 2023 het eerste rentebedrag. Voor uw belastingaangifte 2022 is de renteaftrek voor deze nieuwe hypotheek € 0,00. U vindt dit niet terug in uw Financieel Jaaroverzicht.

 • De rentetermijnen worden achteraf berekend. Voor de maanden januari t/m november is de verschuldigde hypotheekrente geïncasseerd op de eerste werkdag van de volgende maand.
 • De laatste rentetermijn (december) wordt op de laatste werkdag van het jaar geboekt. U vindt dus 12 maanden betaalde hypotheekrente terug in uw Financieel Jaaroverzicht. Dit is van belang voor uw hypotheekrenteaftrek in uw belastingaangifte.

Vragen over lenen

U ziet de beginwaarde, de resterende waarde en de betaalde rente over het afgelopen boekjaar.

Om veiligheidsredenen zijn alleen de laatste 4 cijfers van uw creditcardnummer op het Financieel Jaaroverzicht vermeld.

De variabele rente op een doorlopend krediet heeft niet bij alle klanten de marktrente voldoende gevolgd. U heeft daarvoor een compensatiebedrag ontvangen. Dit bedrag wordt door de Belastingdienst gezien als (door de bank) terugbetaalde rente. Vandaar dat dit bedrag op uw Financieel Jaaroverzicht staat in de kolom ‘betaalde rente’ met een minteken.

Vragen over betalen en sparen

Negatieve rente kan op twee manieren zichtbaar zijn op het financieel jaaroverzicht.
 1. Op de regel 'Negatieve Credit Rente' vindt u het negatieve rentebedrag terug bij ‘Betaalde rente’. Het getoonde saldo van 0,00 achter uw relatienummer kunt u negeren en slaat niet op uw rekeningsaldo. Het rentebedrag is het totaal aan negatieve rente dat de bank in 2022 bij u in rekening heeft gebracht over het saldo van uw betaal- en spaarrekeningen opgeteld. Dit gaat over kwartaal 4 van 2021 en de kwartalen 1,2 en 3 van 2022. Deze rente is al afgerekend op een van uw rekeningnummers. Op de Nota Negatieve Rente staat van welk rekeningnummer het bedrag is afgeschreven.

 2. Op de regel van het betreffende rekeningnummer vindt u het negatieve rentebedrag terug bij ‘Ontvangen rente’. In dat geval staat er een min (-) teken voor het bedrag bij ‘Ontvangen Rente’. Het rentebedrag is het totaal aan negatieve rente plus eventuele creditrente die u over heel 2022 heeft betaald over het saldo van dat rekeningnummer. Het getoonde saldo op 31-12-2022 is het saldo voordat de bank de negatieve rente van de laatste renteperiode heeft afgerekend. Let op! Debetrente voor ‘roodstaan’ ziet u onder ‘Betaalde rente’ staan.

Ziet u de gegevens van uw creditcard niet op uw Financieel Jaaroverzicht? Dan staan deze waarschijnlijk op het Financieel Jaaroverzicht dat hoort bij één van uw andere rekeningen of uw gezamenlijke rekening. Volg de volgende stappen om deze te downloaden:

 • Log in in Internet Bankieren
 • Selecteer de rekeninghouder, het rekeningnummer en kies bij type overzicht voor 'Financieel Jaaroverzicht'
 • Selecteer rechts in het scherm het jaaroverzicht dat u wilt downloaden en klik op 'Download'
 • Sla de pdf op, op uw computer en open deze.
Het getoonde (boek)saldo dat u ziet op het Financieel Jaaroverzicht bevat nog geen rentebedrag, omdat de rente op uw spaarrekeningen of betaalrekeningen een aantal werkdagen later wordt geboekt.
Het saldo van uw Vreemde Valuta Rekening(en) staat in de oorspronkelijke valuta. U moet het bedrag zelf omzetten in euro's. Gebruik bij uw aangifte  de wisselkoers van de Belastingdienst  .

Vragen over fiscaal sparen

Sinds november 2022 staan uw bankspaarrekeningen in een nieuw administratie systeem. Hierdoor is uw rekening en rekeningstructuur aangepast. Meer informatie over de migratie, en over uw veranderd Financieel Jaaroverzicht, vindt u terug op abnamro.nl/pensioenproducten

 • Een Hypotheekaflossing uit Vermogen (HUV) vindt u onder 'Betalen en Sparen' 
 • Een Uitgestelde Hypotheekaflossing (UHA) vindt u onder 'Fiscale Vermogensoplossingen'

Vragen over beleggen

Het kan voorkomen dat de eindejaarskoers van sommige beleggingsfondsen niet op tijd bekend is. In dat geval nemen we de laatst bekende koers mee in uw Financieel Jaaroverzicht. Een aantal fondsbeheerders hebben in januari tijd nodig om hun eindejaarskoers te bepalen. Het kan dus in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat deze koers pas bekend wordt gemaakt, nadat we uw Financieel Jaaroverzicht hebben gemaakt. 

Op de website van de desbetreffende fondshuizen kunt u meer informatie vinden over de eindejaarskoers.

Omdat ABN AMRO deze gegevens moet doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. In 2016 is de wetgeving aangepast:

Bent u belastingplichtig in het buitenland én heeft u verkoopopbrengsten uit beleggingen? Dan worden de verkoopopbrengsten getoond. De Nederlandse Belastingdienst geeft de gegevens uiteindelijk door aan de Belastingdienst van het land waar u belastingplichtig bent. ABN AMRO toont op het Financieel Jaaroverzicht alleen de gegevens die fiscaal relevant zijn.

Vragen over coupon en dividend (CDO)

Een overzicht waarop u alle coupons (uitkering van obligaties) en dividenden (uitkeringen van aandelen) ziet die u het afgelopen jaar heeft gehad. Dit overzicht wordt per kalenderjaar opgemaakt.

U ontvangt het CDO bij uw Financieel Jaaroverzicht als u het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen. U kunt dit gebruiken bij het invullen van de belastinggegevens. De Belastingdienst kan specifiek naar de dividenden vragen waarover belasting is ingehouden. Ook vraagt de Belastingdienst uit welk land de inkomsten uit beleggingen komen. 

Op het CDO zijn de coupons en dividenden apart weergegeven. Daarbij is er nog een splitsing gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse ontvangen coupons en dividenden. 

 • De volgorde is dan: eerst de binnenlandse coupons en dividenden, daarna de buitenlandse coupons en dividenden op volgorde van landnaam volgens de landcode.
 • Zijn er meer coupons of dividenden per land? Dan staan ze op volgorde van de datum van uitkering. 
 • Uiteindelijk worden alle coupons per land opgeteld en worden alleen de belaste dividenden per land opgeteld.
Ja, alle bedragen staan in euro's. In de kolom 'Valuta beleggingen' ziet u in welke valuta de obligatie of het aandeel daadwerkelijk is genoteerd.
Dan heeft u over het gerapporteerde jaar obligaties gekocht en/of verkocht. Daarin zit dan rente die u koopt en/of verkoopt. Maar tegelijk heeft u over het gerapporteerde jaar geen inkomsten uit aandelen of obligaties ontvangen.
Het CDO wordt per beleggingsrekening waarop inkomsten uit aandelen of obligaties zijn ontvangen, gemaakt en opgeteld. Van de beleggingsrekening zonder inkomsten wordt geen CDO gemaakt.
Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Bij een conversie zijn er geen inkomsten.
Dat is voor bepaalde landen mogelijk. ABN AMRO kan u deze dienstverlening aanbieden voor de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Noorwegen en Oostenrijk. Neem hiervoor contact op met uw adviseur of bel met de  Beleggingslijn .
Een coupon is de rentevergoeding die u ontvangt over het nominale bedrag van de obligatie. Dividend is een uitbetaling van een deel van de winst aan de aandeelhouders.
De Belastingdienst kan vragen naar de inkomsten en ingehouden belasting per land. Dit overzicht kan u helpen in uw belastingaangifte.
De Belastingdienst vraagt alleen naar de belaste dividenden per land. Daarom zijn deze apart voor u opgeteld.
Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Er wordt geen stockdividend op het CDO getoond. Het stockdividend is al verwerkt in uw aandelenbezit. De waarde ervan staat op uw Financieel Jaaroverzicht onder Beleggingen gerapporteerd.
Dat kan door de structuur van het Fonds komen en de lokale belastingwetgeving.
Sommige bedrijven keren dividend in geld uit en hebben een regeling waarbij hun aandeelhouders direct opnieuw kunnen beleggen in het bedrijf. Dit noemen we een Dividend Reinvestment Plan (DRIP). De klant krijgt eerst het dividend in geld uitgekeerd. Daarna worden hiervoor nieuwe aandelen gekocht. Uitkeringen in cash worden als inkomsten beschouwd en staan op het CDO, uitkeringen in aandelen staan niet op het CDO. Uitkeringen in aandelen zijn uiteraard wel verwerkt in de positie (waarde van het depot).
Onder de kop 'kosten' staan de kosten die de bank u in rekening heeft gebracht bij de ontvangst van de coupons of dividenden.
Dit komt omdat er correcties hebben plaatsgevonden. Een dividend is bijvoorbeeld dubbel aan u uitgekeerd, of het uitgekeerde bedrag klopte oorspronkelijk niet. We hebben dit dan voor u gecorrigeerd. Ook deze correcties zijn zichtbaar in het CDO.

Staat uw vraag er niet tussen?

Stel dan uw vraag via de chat. Of neem contact op met de  Helpdesk Financieel Jaaroverzicht .