Nederlandse Depositogarantie

Uw geld is beschermd door de Nederlandse Depositogarantie

Uw geld op rekeningen bij ABN AMRO wordt wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie, van 1 cent tot € 100.000. Deze bescherming geldt per persoon en is van toepassing op het totale bedrag dat u op uw rekeningen heeft staan bij ABN AMRO Bank N.V. Daar hoeft u niets voor te doen.

 

Hoe werkt het?

In het geval dat een bank failliet gaat, heeft u dankzij de Nederlandse Depositogarantie binnen 10 werkdagen weer de beschikking over uw geld. Deze bescherming is automatisch geregeld. De Nederlandsche Bank is namens de overheid de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie op de website van de Nederlandsche Bank .

Wat is beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt het geld dat u op een rekening bij een bank heeft staan. Bijvoorbeeld op uw betaalrekening, spaarrekening of termijndeposito. Uw beleggingen in bijvoorbeeld obligaties, aandelen of virtueel geld (crypto’s) zijn niet beschermd door de Nederlandse Depositogarantie.

Wie is beschermd?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld van alle particulieren en vrijwel alle bedrijven en organisaties. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.

Tot welk bedrag?

De Nederlandse Depositogarantie beschermt uw geld op rekeningen bij ABN AMRO van 1 cent tot € 100.000. Deze limiet geldt per persoon en gaat over het totale bedrag op al uw rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V..

Heeft u een gezamenlijke (en/of-) rekening, bijvoorbeeld met uw partner? Dan is er voor alle rekeninghouders een zelfstandige bescherming door de Nederlandse Depositogarantie. Een en/of rekening van twee personen kan dus maximaal beschermd zijn tot € 200.000 als deze personen geen andere rekeningen bij de bank hebben.

Ondernemingen

Voor ondernemingen is de rechtsvorm bepalend voor de hoogte van de bescherming. Heeft een onderneming rechtspersoonlijkheid, zoals in het geval van een BV, dan heeft de onderneming een zelfstandige bescherming door depositogarantie tot € 100.000. Heeft de onderneming geen rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een eenmanszaak, dan moet het geld op de zakelijke rekening worden opgeteld bij de persoonlijke rekeningen van de eigenaar.

Kijk op de website van de Nederlandsche Bank voor rekenvoorbeelden die kunnen helpen om de dekking van uw geld door depositogarantie te bepalen.

Extra bescherming bij aankoop of verkoop van een eigen woning

Gaat u een eigen woning kopen of heeft u een eigen woning verkocht? Dan heeft u als particulier gedurende drie maanden aanvullende bescherming voor het geld dat samenhangt met de aankoop of verkoop. De aanvullende bescherming is gekoppeld aan het bedrag van de (ver)koopovereenkomst en bedraagt maximaal € 500.000. Deze bescherming komt bovenop de € 100.000 die standaard is beschermd. Kijk op de website van de Nederlandsche Bank voor meer informatie over deze aanvullende bescherming.

Meer weten over de Nederlandse Depositogarantie?

We beantwoorden graag uw vragen over de bescherming van uw geld door de Nederlandse Depositogarantie. Hiervoor kunt u contact opnemen met 0900-0024.

Alle informatie over de bescherming door depositogarantie van uw geld bij ABN AMRO kunt u lezen in het Informatieblad depositogarantiestelsel . Bekijk ook de veelgestelde vragen op deze pagina.

Meer informatie over de Nederlandse Depositogarantie is te vinden op de website van De Nederlandsche Bank  die uitvoerder is van de Nederlandse Depositogarantie.

ABN AMRO sluit op haar website en haar productinformatie ook aan bij de wettelijke benaming van het Nederlandse depositogarantiestelsel, namelijk ‘Depositogarantiestelsel’, afgekort tot DGS. Hierdoor gebruiken wij de termen Depositogarantiestelsel, Nederlandse Depositogarantie en DGS door elkaar. Al deze termen hebben dezelfde betekenis.

Veelgestelde vragen

De Nederlandse Depositogarantie vergoedt een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning waar ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou onder vallen. Voor de berekening van de vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met € 100.000 krijgt u dan vergoed.

U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan € 100.000, bijvoorbeeld € 70.000? Dan kunt u dit kleinere bedrag à € 70.000 vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan € 100.000? Dan kunt u het bedrag van € 100.000 vergoed krijgen.

 

Voorbeeld 1:

U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO met een totaal tegoed van € 10.000 en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 7.000. Via de Nederlandse Depositogarantie komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 17.000.

Voorbeeld 2:
U heeft diverse rekeningen bij ABN AMRO Mees Pierson met een totaal tegoed van € 95.000 en een rekening bij MoneYou met een tegoed van € 12.000. Via de Nederlandse Depositogarantie komt u in aanmerking voor een maximale vergoeding van € 100.000.

Uitzondering: tijdelijk hogere garantie bij verkoop van de woning
Voor zover een tegoed direct verband houdt met de aan- of verkoop van een particuliere eigen woning geldt een garantie tot maximaal € 500.000. Dit is een aanvullende garantie die geldt gedurende drie maanden na storting van de gelden.

'En/of rekeningen'
Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van de Nederlandse Depositogarantie. De Nederlandse Depositogarantie bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.

Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening) komt iedere rekeninghouder in aanmerking voor de bescherming van de Nederlandse Depositogarantie. De Nederlandse Depositogarantie bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening € 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder € 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk.

Voorbeeld 1: 

U heeft twee rekeningen bij ABN AMRO met tegoeden van € 50.000 en € 70.000. Samen is dit een tegoed van € 120.000. U krijgt de maximale vergoeding onder de Nederlandse Depositogarantie van € 100.000.

Voorbeeld 2:

U heeft een en/of-rekening bij ABN AMRO samen met uw man met een tegoed van € 150.000. U heeft nog een eigen rekening bij ABN AMRO met een tegoed van € 60.000. Uw man heeft geen andere rekeningen bij ABN AMRO. Uw man krijgt de helft van € 150.000, dus € 75.000, onder de Nederlandse Depositogarantie vergoed. U heeft een tegoed van in totaal € 135.000 (€ 75.000 + € 60.000). Daarvan krijgt u via de Nederlandse Depositogarantie de maximale vergoeding van € 100.000.

Onderstaande producten vallen onder de Nederlandse Depositogarantie:

 • Betaal- en spaarrekeningen en termijndeposito's
 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) zonder een eigen woningschuld. De lening is dan afgelost met de verkoopopbrengst van de woning
 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) waarbij u gebruik maakt van een verhuisregeling. Uw spaarsaldo is dan wél gegarandeerd tot een maximaal bedrag van € 100.000 (waarvoor alle tegoeden per rekeninghouder per bank bij elkaar moeten worden opgeteld).

Dit product valt niet onder de Nederlandse Depositogarantie:

 • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) met een eigen woningschuld. Op grond van de wet wordt deze schuld met het tegoed (spaarsaldo) verrekend waardoor er meestal geen tegoed op die rekening overblijft.

De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie:

 • Particulieren: natuurlijke personen waaronder minderjarigen
 • Eenmanszaken: tegoeden van de eenmanszaak en dezelfde persoon in privé worden gezien als één persoon, waardoor de tegoeden bij elkaar opgeteld worden voor het berekenen van de maximale dekking.

  Voorbeeld:
  Pieter Janssen heeft twee rekeningen, één voor zijn eenmanszaak (Pieter Janssen handelend onder de naam Slagerij Pieter Janssen) met een tegoed van € 50.000 en één rekening samen met zijn vrouw (Pieter Janssen en/of Sandra Janssen) met een tegoed van € 5.000. Pieter Janssen kan voor een maximum van € 52.500 een beroep doen op de Nederlandse Depositogarantie.

 • Ongeacht de omvang kunnen rechtspersonen - dat wil zeggen zowel kleine ondernemingen als grootzakelijke ondernemingen - zelfstandig aanspraak maken op de garantieregeling. Ook stichtingen en verenigingen hebben een zelfstandige aanspraak op de Nederlandse Depositogarantie. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn: een naamloze vennootschap (N.V.), besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.), stichting, verenging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en kerkgenootschap.

  VvE's (Vereniging van Eigenaren) en vof's (vennootschap onder firma) hebben in veel gevallen een eigen aanspraak onder de Nederlandse Depositogarantie. Als u een aandeel in een VvE of vof heeft, dan kunt u (ten aanzien van dit aandeel) niet zelf een aanspraak doen op de Nederlandse Depositogarantie; dat zal de VvE of vof doen.

De volgende rekeninghouders komen niet in aanmerking voor de Nederlandse Depositogarantie:

 • Financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen, (her)verzekeringsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen of ICBE's en pensioenfondsen
 • Overheden.

Op de website van de Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie.

Een 'derdenrekeningen' is een rekening die een rekeninghouder aanhoudt voor u en eventuele anderen. Het saldo hiervan kan (gedeeltelijk) onder omstandigheden voor een vergoeding onder de Nederlandse Depositogarantie in aanmerking komen. Een voorbeeld van een derdenrekening is de kwaliteitsrekening van een notaris bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Het deel dat in aanmerking komt van de garantie wordt dan in de berekening van uw aanspraak (tot € 100.000 voor het totaal aan tegoeden per rekeninghouder per bank) betrokken.

De Nederlandse Depositogarantie geldt voor ABN AMRO en haar dochterondernemingen die onder diverse merken producten aanbieden:

 • ABN AMRO Bank N.V.: hieronder vallen ABN AMRO, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou, inclusief de vestigingen (bijkantoren) in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk
 • ABN AMRO Groenbank B.V.
 • ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.
 • International Card Services B.V.

 

ABN AMRO en de hierboven genoemde bankvergunninghouders hebben een (eigen) Informatieblad depositogarantiestelsel met belangrijke informatie over de vergunning. Daarnaast staat in veel productvoorwaarden onder welke bankvergunning het product wordt aangeboden. Binnenkort vindt u op uw rekeningafschriften van ABN AMRO, als u deze ontvangt, een vermelding of verwijzing naar dit Informatieblad depositogarantiestelsel . Hierop ziet u in één oogopslag of de rekening onder de Nederlandse Depositogarantie valt en zo ja, onder welke bankvergunninghouder. Dit kan voor u relevant zijn om te bepalen wat het bedrag van de vergoeding is waarvoor u in aanmerking kunt komen. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u minimaal één keer per jaar van de bank.

U kunt producten of diensten bij ABN AMRO Bank N.V. afnemen in combinatie met een product van een of meer dochterondernemingen (een andere onderneming binnen de ABN AMRO groep). Als de dochteronderneming over een eigen bankvergunning beschikt, kunt u een beroep doen op meerdere garantieregelingen: die van ABN AMRO Bank N.V. en van de dochteronderneming(en).

Voorbeeld 1:
U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO en creditcard van International Card Services (ICS), een dochteronderneming van ABN AMRO met een eigen bankvergunning. U kunt dan (bij voldoende tegoed) tot maximaal tweemaal het maximale garantiebedrag van € 100.000 claimen.

Voorbeeld 2:
U heeft een betaalrekening bij ABN AMRO en spaarrekening bij MoneYou, dan geldt eenmaal het maximale garantiebedrag omdat ABN AMRO en MoneYou onder dezelfde bankvergunning vallen.

Voor een aantal van onze dochterondernemingen gelden de regels van het eigen, nationale depositogarantiestelsel. Dit geldt voor:

 • Bethmann Bank AG in Duitsland
 • Banque Neuflize OBC in Frankrijk
 • ABN AMRO Bank Luxembourg S.A. in Luxemburg.

Raadpleeg hiervoor de informatie die door deze dochters wordt verstrekt.

U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via de Nederlandse Depositogarantie. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 10 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.

We hebben een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u daarom niet alleen aanspraak maken op de Nederlandse Depositogarantie, maar ook op het beleggerscompensatiestelsel. Ook deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden en vorderingen die verband houden met het verlenen van bepaalde beleggingsdiensten, bij ons tot een maximum bedrag worden vergoed als we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Het beleggerscompensatiestelsel beschermt natuurlijke personen en 'kleine' ondernemingen die geld of beleggingsproducten hebben ondergebracht bij een financiële instelling, zoals ABN AMRO Bank N.V.. De vergoeding is maximaal € 20.000 per persoon per financiële instelling en treedt in werking als een failliete financiële instelling zich niet aan de regels van de vermogensscheiding heeft gehouden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleert bij een faillissement van een financiële instelling of aan de regels voor vermogensscheiding is voldaan. De vermogensscheiding zorgt ervoor dat tegoeden en/of beleggingsproducten in de beleggingsrekening niet in het faillissement van de bank vallen. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit. Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel vindt u op de websites van de AFM en De Nederlandsche Bank .