Herbeoordeling rentederivaten

ABN AMRO heeft de herbeoordeling van rentederivaten volgens de criteria van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB ( Herstelkader ) op 30 juni 2020 afgerond. Alle klanten die in aanmerking kwamen voor herbeoordeling zijn inmiddels door ons over de uitkomst geïnformeerd.

Feiten en cijfers per 1 maart 2021

7.556 klanten hebben wij in een brief laten weten dat ze rentederivaten hebben die mogelijk in aanmerking komen voor herbeoordeling. Al deze klanten hebben de uitkomst van de herbeoordeling ontvangen.

Totaal aantal klanten in het herbeoordelingsproces
  • waarvan klanten met alleen opt-in*
  • waarvan kwetsbaar
7.556

76

691
Totaal aantal klanten dat bericht heeft ontvangen dat hun rentederivaten niet in aanmerking komen voor herbeoordeling en compensatie 355
Totaal aantal klanten aan wie een brief is verstuurd met de uitkomst van de herbeoordeling
  • waarvan een aanbod ontvangen
  • waarvan niet in aanmerking voor een aanbod
  • waarvan kwetsbaar
7.556

6.907

649

691
Totaalbedrag aangeboden compensatie € 521,07 miljoen
Totaal aantal klanten dat het aanbod heeft geaccepteerd
  • waarvan Bindend Advies aangevraagd
6.475

27
Totaal aantal klanten dat het aanbod niet heeft geaccepteerd 432
Totaal aantal klanten dat een afrondingsbrief heeft ontvangen 6.475
Totaalbedrag uitbetaalde compensatie € 464,98 miljoen

* Zie ook de veelgestelde vraag hieronder over 'Voor wie geldt de herbeoordeling volgens het Herstelkader?' onder 'Wel of niet in aanmerking voor het Herstelkader'.

Het Herstelkader

Begin 2016 heeft de Minister van Financiën een onafhankelijke Derivatencommissie benoemd met als opdracht: het formuleren van een uniform Herstelkader. ABN AMRO heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het gepresenteerde  Herstelkader  en heeft hierover een  persbericht  gepubliceerd. De Commissie heeft het definitieve Herstelkader op 19 december 2016 gepubliceerd op  www.derivatencommissie.nl . Op deze website vindt u ook een digitale brochure met een beknopte toelichting op het Herstelkader.

Een rentederivaat kunt u niet jaarlijks kosteloos vervroegd aflossen, zoals bij een vastrentende lening wel kan. Wellicht was u daar niet van op de hoogte. Het Herstelkader biedt daarom de mogelijkheid voor compensatie als u in het verleden vervroegd heeft afgelost. Deze compensatie maakt onderdeel uit van ons aanbod en staat in de brief die u daarover heeft ontvangen. Op grond van het Herstelkader kunt u ook in de toekomst jaarlijks een percentage van de hoofdsom van het rentederivaat kosteloos vervroegd aflossen gedurende de looptijd van het rentederivaat. Aangezien de uitkomst van de herbeoordeling langer op zich heeft laten wachten dan vooraf voorzien, bieden wij – eveneens na acceptatie van de uitkomst – eenmalig een extra aflossingsmogelijkheid aan op de onderliggende financiering en een daarmee samenhangende kosteloze aanpassing van het rentederivaat. Klanten kunnen hierdoor alsnog gebruikmaken van de aflossingsruimte die het Herstelkader biedt, over de periode vanaf 1 januari 2017 tot uiterlijk zes maanden na het moment van acceptatie van het Herstelkader-aanbod.

Wel of niet in aanmerking voor het Herstelkader?

Bent u een mkb- of particuliere klant en had u een rentederivaat bij ABN AMRO gedurende enige periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014? Dan is ABN AMRO nagegaan of uw rentederivaat in aanmerking kwam voor de herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. Ook als u al het eerdere herbeoordelingstraject hebt doorlopen en ook als u daaruit al een oplossing aangeboden hebt gekregen. Het Herstelkader vindt u op de website van de Derivatencommissie ( www.derivatencommissie.nl ).

ABN AMRO heeft alle klanten die in aanmerking kwamen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader geïnformeerd over de uitkomst van de herbeoordeling.

Als u een rentederivaat heeft afgesloten na 1 januari 2005 met een oorspronkelijke einddatum ná 1 april 2011 en uw rentederivaat is om wat voor reden dan ook vóór 1 april 2011 beëindigd, dan kwam u mogelijk toch in aanmerking voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader. U kon zich tot 1 april 2019 aanmelden voor deze zogenoemde 'opt-in-regeling'. U vindt deze regeling in paragraaf 3.1.5 van het Herstelkader op www.derivatencommissie.nl . Wij zijn flexibel omgegaan met de termijn voor de ‘opt-in-regeling’ en hebben 1 april 2019 als sluitingsdatum gehanteerd in plaats van de datum die het Herstelkader voorschrijft (30 september 2017).

Uitvoering herbeoordeling door ABN AMRO

ABN AMRO heeft alle klanten die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader geïnformeerd over de uitkomst van de herbeoordeling.

Onze primaire taak is het verzorgen van bancaire zaken voor klanten. Het geven van fiscaal advies maakt daar geen deel van uit. Voor fiscaal advies verwijzen wij u naar uw eigen belastingadviseur of accountant.

Als u zakelijk een rentederivaat heeft afgesloten om het renterisico van uw woonhuisfinanciering af te dekken en u heeft de betaalde rente van dit rentederivaat fiscaal afgetrokken in box 1 bij de aangifte van uw inkomstenbelasting, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw contactpersoon bij de bank, of met uw client services afdeling via clientservices@nl.abnamro.com.

Ja. Als u het voorschot heeft ontvangen, maar accepteert het definitieve aanbod niet of later is gebleken dat u niet de rechthebbende partij bent, dan moet u het voorschot terugbetalen. Als het definitieve compensatiebedrag lager uitvalt dan het voorschot (dat komt wellicht in enkele gevallen voor), dan moet u het verschil tussen het voorschot en het definitieve compensatiebedrag aan de bank terugbetalen. U ontvangt dan van ons een brief, waarin wij u vragen de teveel ontvangen compensatie binnen zes weken terug te betalen. In aansluiting op deze brief, zullen wij ook nog telefonisch contact met u opnemen.